תקנון

מבצע “הגרלת חופשות לחו”ל” 17.12.2021 – 16.1.2022 מתחם הקניות “גלובוס סנטר אשקלון”

 1. הגדרות:

בתקנון זה:

 

“תקופת המבצע” תקופת המבצע תהא בין התאריכים 17.12.2021 עד 16.1.2022 בלבד כאשר תחילת פרסומה תחל ביום 17.12.2021. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת או להאריך את תקופת המבצע והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

“החברה” ו/או “עורך ההגרלה” גלובוס סנטר גולד מרכזים לוגיסטיים בע”מ ח.פ. 514686690 מרחוב אנדרי סחרוב 3 חיפה, אצל סאמיט אחזקות נדל”ן בע”מ.

 

“הספק” תלמה שלמה טראוול סלושיין בע”מ ח.פ 516325305 מרח’ מצדה 7 מגדל בסר 4, בני ברק.

 

“משתתף” תושב ישראל, מעל גיל 18, העומד בתנאי הזכאות (כהגדרתו להלן) ומשתתף במבצע בהתאם לקבוע בתקנון זה להלן ובכפוף לקיום כל הוראות תקנון זה.

מובהר כי עובדי החברה ו/או החנויות המשתתפות, המפקח ובני משפחותיהם לא יהיו רשאים להשתתף במבצע.

מובהר כי עורך ההגרלה יהיה רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזכאות לפי שיקול דעתו הבלעדי.

“המפקח” עו”ד רמי חייקה ממשרד ש. בירן ושות’, ברקוביץ 4 תל אביב.

 

“אתר האינטרנט” אתר האינטרנט של עורך ההגרלה ו/או החברה שכתובתו www.gcenter.co.il, ובו יעודכן תקנון המבצע.
“פרסום” פרסום המבצע יחל ביום 17.12.2021.

 

“המתחם” מתחם הקניות “גלובוס סנטר אשקלון”.

 

“החנויות המשתתפות” 55 החנויות הפועלות במתחם כמצוין בנספח א’ לתקנון זה למעט חנות יוחננוף.
“תנאי הזכאות” משתתף אשר רכש ביום מסוים בתקופת המבצע מאחת או יותר מהחנויות המשתתפות בסכום כולל של מעל 250 ₪, יהיה זכאי, בכפוף לעמידה בתנאי תקנון זה, למלא מעטפת הגרלה יחידה להשתתפות בהגרלה כמפורט בתקנון זה.

מובהר כי רכישת שובר מתנה (גיפטכארד) לא תחשב כרכישה לעניין עמידה בתנאי הזכאות, אולם מימוש שובר (גיפטכארד) ברכישת מוצרים בחנות תהווה רכישה כאמור.

עוד מובהר כי רכישה בזיכוי שניתן למשתתף לא תחשב רכישה לעניין תנאי הזכאות.

מובהר כי בשילוב חשבוניות מחנויות שונות אשר להן רף שונה להשתתפות כמפורט לעיל, יקבע הרף הגבוה מבין השניים.

 

“המתנה” שובר בשווי של 5,000 ₪ שבאמצעותו יוכל להזמין דרך הספק טיסה לחו”ל ומלון כמפורט בסעיף 5 להלן.
“היתר” הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל”ז – 1977.
“המשתתף הזוכה” משתתף אחד אשר יעלה בגורל בהגרלה (היינו המשתתף שפרטיו מופיעים על גבי המעטפה הזוכה כהגדרתו להלן) שתערך על ידי החברה בתום תקופת המבצע.

 

 1. כללי
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה ופרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
  • האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והינו מכוון לגברים ונשים כאחד.

 

 1. תנאי ואופן השתתפות במבצע
  • משתתף אשר עומד בתנאי הזכאות ורוצה לממש את זכאותו להשתתף בהגרלה נדרש לגשת במהלך תקופת המבצע אל תיבת ההגרלות שברחבת הכניסה שתמוקם בקומת הקרקע בבניין הקולנוע בצמוד לדרגנוע.
  • המשתתף ימלא את פרטיו על מעטפת ההשתתפות במבצע, יכניס לתוך המעטפה חשבוני/ות מקור בלבד שתאריך העסקה בה/ן הינו מיום מסוים (היינו אותו יום) בתקופת המבצע בלבד, ואשר לא נעשה בה/ן שימוש במסגרת המבצע (להלן: “המעטפה“).
  • המשתתף ימלא את פרטיו הכוללים: שם מלא, מספר תעודת זהות, מען, כתובת דוא”ל ומספר טלפון נייד בכתב ברור על גבי המעטפה וישלשל את המעטפה לתיבת ההגרלה שתמוקם בעמדה.
  • מובהר כי לא תתאפשר הכנסת מעטפה או מילוי מעטפה לאחר תום המבצע ובשעות בהן המרכז לא פעיל.
  • לא תינתן יותר ממעטפה אחת לכל משתתף ביום מסויים וזאת גם אם הסכום שבחשבונית עולה בכפולות מעל לתנאי הזכאות.

 

 1. ההגרלות:
  • החברה תערוך 4 הגרלות בימים המפורטים להלן:
   • ביום 26.12.2021 (להלן: “ההגרלה הראשון“);
   • ביום 2.1.2022 (להלן: “ההגרלה השניה“);
   • ביום 9.1.2022 (להלן: “ההגרלה השלישית“);
   • ביום 16.1.2022 (להלן: “ההגרלה הרביעית“).
  • בכל הגרלה תישלף מעטפה אחת ממעטפות המשתתפים המצויות בתיבת המבצע (להלן: “המעטפה הזוכה“).
  • בנוסף, בכל הגרלה שתתבצע, לאחר שליפת המעטפה הזוכה, תוצא עוד מעטפה אחת נוספת, אשר תהיה עם פרטי משתתף אחר (להלן: “המעטפה השנייה“).
  • לאחר עריכת כל הגרלה, החברה ו/או מי מטעמה תרוקן את תיבת ההגרלות מכל המעטפות שהוכנסו לתיבת ההגרלות של ההגרלה בשבוע החולף, כך שתיבת ההגרלות תכיל אך ורק את המעטפות של השבוע שקדם לה.
  • ההגרלה תיערך בפיקוח המפקח על ההגרלה, או על ידי ממונה מטעמו, בהתאם להנחיותיו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
  • יובהר כי עורך ההגרלה, או מי מטעמו, יכול לשנות את מועד ההגרלה, מיקומה והרכב הנוכחים בה וכן כל פרט אחר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לאישור המפקח.
  • לאחר ביצוע ההגרלה, החברה או מי מטעמה תפעל לאיתור הזוכה, באופן שיפורט להלן, והכל בכפוף להוראות תקנון זה.

 

 1. המתנה:
  • מובהר בזאת כי במסגרת כל הגרלה, רק משתתף אחד יזכה במתנה.
  • המתנה תימסר למשתתף באמצעות שובר למימוש אצל הספק להזמנת חופשה זוגית (טיסה ומלון ברשתות לפי שיקול דעתו של הספק) עד לשווי חופשה בסך של 5,000 ₪ (להלן: “החופשה“) בהתאם לפירוט שלהלן:
   • בהגרלה הראשונה יוגרל שובר לחופשה בדובאי בין הימים 20.1.2022 עד ליום 23.1.2022 או יום 2.2022 עד ליום 13.2.2022.
   • בהגרלה השניה יוגרל שובר לחופשה בפראג, צ’כיה בין הימים 31.1.2021 עד ליום 3.2.2022 או יום 7.3.2022 עד ליום 10.3.2022.
   • בהגרלה השלישית יוגרל שובר לחופשה בלונדון, בריטניה בין הימים 3.2.2022 עד ליום 6.2.2022 או יום 13.3.2022 עד ליום 16.3.2022.
   • בהגרלה הרביעית יוגרל שובר לחופשה בניו יורק, ארה”ב בין הימים 17.2.2022 עד ליום 20.2.2022 או יום 3.3.2022 עד ליום 6.3.2022. על הזוכה שיזכה בשובר הנ”ל להחזיק בויזה לארה”ב בתוקף.
  • המתנה תימסר למשתתף לאחר מילוי כלל הדרישות של הספק.
  • המשתתף מוותר בזה מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם סוג המתנה שתינתן לו.
  • לא תתאפשר החלפה ו/או החזרה ו/או שדרוג למתנה אלא בהסכמת הספק.
  • אין החברה ו/או הספק אחראים על טיב המתנה ו/או החופשה וכן אינה אחראית כל ביטול של החופשה ו/או חלק ממנה על ידי חברות התעופה ו/או המלון שיבחר על ידי הספק בשל מצב חירום ו/או בטחוני ו/או אחר.

 

 1. תנאי מימוש המתנה:
  • החברה תפרסם את שמו של המשתתף הזוכה באתר האינטרנט ותפעל ליצירת קשר עם המשתתף הזוכה בהתאם לפרטים שיהיו רשומים על גבי המעטפה תוך פירוט הפרס ואופן קבלתו, וכן ציון המועדים הסופיים למימוש הזכייה (להלן: “הודעת הזכייה“), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • מובהר כי החברה תנסה ליצור קשר עם המשתתף הזוכה באמצעות פרטי הקשר שיצוינו על גבי המעטפה הזוכה בלבד ואינה חייבת לפעול בכל דרך אחרת לאיתור המשתתף הזוכה.

ככל והמשתתף הזוכה לא יעמוד בתנאי הזכאות, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח ו/או לא יצור קשר עם החברה ולא יגיע למשרדי החברה לתיאום מסירת המתנה ו/או לא יגיע לאיסוף המתנה וזאת תוך 30 ימים ממועד הודעתה האחרונה של החברה, ובכפוף לכך שהחברה ניסתה ליצור קשר עם המשתתף הזוכה שלוש פעמים, בשלושה מועדים שונים באמצעות כל פרטי הקשר המופיעים על המעטפה הזוכה, תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתו הבלעדית של המפקח, לפנות אל המשתתף שפרטיו מופיעים על גבי המעטפה השנייה והוא יהיה המשתתף הזוכה (להלן בס”ק זה: “המשתתף הזוכה השני“). מובהר כי מרגע פניית החברה אל המשתתף הזוכה השני באחד או יותר מפרטי הקשר הנקובים על גבי המעטפה השנייה, המשתתף שפרטיו מופיעים על גבי המעטפה הראשונה לא יהיה זכאי עוד לקבלת המתנה או כל תמורה אחרת מהחברה והוא ייחשב כמי שיוותר על זכותו בקבלת הפרס. כמו כן, לא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר עם כך.

ככל וגם המשתתף הזוכה השני לא יעמוד בתנאי הזכאות, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח ו/או לא יצור קשר עם החברה ולא יגיע למשרדי החברה לתיאום מסירת המתנה ו/או לא יגיע לאיסוף המתנה וזאת תוך 30 ימים ממועד הודעתה האחרונה של החברה, ובכפוף לכך שהחברה ניסתה ליצור קשר עם המשתתף הזוכה השני שלוש פעמים, בשלושה מועדים שונים באמצעות כל פרטי הקשר המופיעים על גבי המעטפה הזוכה, תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לבצע הגרלה חוזרת ו/או לבטל את מתן המתנה ו/או לבצע כל פעולה אחרת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

כלל המשתתפים, ובפרט המשתתף הזוכה והמשתתף הזוכה השני, בעת השתתפותם במבצע נותנים הסכמתם הבלתי חוזרת מראש לאמור לעיל ופוטרים את החברה ו/או את המפקח מכל אחריות בקשר עם אי מימוש המתנה בהתאם לאמור לעיל.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה ראשית בהתאם לבקשת המשתתף הזוכה בכתב, להאריך את המועדים הקבועים לעיל, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

חובת עורך המבצע הנה אך ורק למסירת המתנה למשתתף הזוכה.

 

 1. פרסום
  • ההשתתפות בפעילות מהווה את הסכמתו של כל משתתף לפרסום השתתפותו ו/או זכייתו ו/או פרטיו האישיים כפי שנמסרו לעיל, ללא תשלום, בכל מדיה שתמצא החברה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין.
  • למרות האמור לעיל, יובהר, כי עורך ההגרלה יהיה רשאי שלא לצלם או לפרסם כלל פרטי המשתתפים לרבות המשתתף הזוכה.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב כל משתתף לשתף פעולה ולמלא אחר בקשות החברה הסבירות לצורך פרסום שכזה. החברה תהא רשאית לפרסם את שמו של כל משתתף ואת פרטי המתנה במסגרת פרסום ושיווק מטעמה. בין היתר, תהא רשאית החברה לבקש מכל משתתף לרבות המשתתף הזוכה במתנה להצטלם לצורך פרסום ושיווק מטעמה והיא תהא רשאית לעשות כל שימוש בצילומים כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין.
  • האמור בסעיף זה לעיל הינו תנאי מקדים והכרחי לקבלת הפרס ע”י המשתתף הזוכה.

 

 1. המפקח
  • המפקח על הגרלה נשוא תקנון זה הינו עו”ד רמי חייקה ממשרד ש. בירן ושות’, מרח’ ברקוביץ 4, ת”א טלפון: 03-7773939 פקס: 03-7773900, דוא”ל: rami@biranlaw.com.
  • המפקח יפעל על פי הקריטריונים שבהיתר.
  • המפקח ימסור לכל הפונה אליו עותק מתקנון זה ללא תשלום וזאת באמצעות דוא”ל שיועבר אליו.
  • החלטות המפקח בכל הקשור בהגרלה ובזכייה הינן סופיות ומחייבות לכל דבר ועניין. כל משתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.
  • עותק מתקנון ההגרלה יימצא במשרדי החברה ובמשרדי המפקח, ובעמוד הכניסה של אתר החברה למשך כל תקופת ההגרלה.
 2. שונות
  • תקנון זה יעמוד לעיון באתר החברה, בכל חנות מהחנויות המשתתפות ובמשרדי עורך ההגרלה.
  • עורך המבצע יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא להאריך או לקצר את תקופת המבצע, ו/או להפסיק או לבטל את המבצע.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור, בכל מקרה שייוודע לעורך המבצע ו/או למפקח כי קיימות תקלות ו/או בעיות בניהול המבצע ו/או שנעשים מעשים ו/או מחדלים ו/או מבוצעות פעולות על ידי גורם כלשהו אשר יש בהן כדי לגרום נזקים ישירים ו/או עקיפים לעורך המבצע ו/או למפקח, תעמוד לעורך המבצע ו/או למפקח הזכות לסיים את המבצע באופן מידי, במועד בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא כל דיחוי וחובת פרסום.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לאי מימוש הפרס ו/או לביטולו של המבצע או לפסילתו של משתתף מסיבות שאינן בשליטתם ו/או בסמכותם של עורך המבצע ו/או המפקח.
  • מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר, כי עורך המבצע והמפקח לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם מבצע זה.
  • עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים בגין תקלות טכניות ו/או אחרות באמצעותן מתבצע המבצע לרבות בגין תקלות כלשהן ו/או שיבוש בביצוע המבצע, ולא תהיה למשתתף כאמור כל טענה ו/או דרישה נגד עורך המבצע והמפקח בגין טעות ו/או תקלה ו/או איחור ו/או כשל טכני ו/או עקב סיבה אחרת הנוגעת לאמור לעיל, לרבות, נזק שנוצר מאי קבלת הפרס במסגרת המבצע ו/או נזק שנוצר כתוצאה מפעילות ו/או כשלים טכניים, ועורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם עקב הנ”ל.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מסכים ומצהיר כי ידוע לו שקיום המבצע ותפעולו, לרבות מסירת המתנה, תלויים, בין היתר, בגורמים שלשיים אשר לעורך המבצע ו/או המפקח אין שליטה ו/או אחריות עליהם, ועל כן המשתתף מוותר מראש על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, שנגרם עקב צד שלישי כלשהוא.
  • עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לכל תקלות בפרסום לרבות טעות בפרסום ו/או תקלה או טעות אחרת וכן לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו עקב תקלה ו/או טעות כאמור.

במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך המבצע רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את המבצע ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך המבצע ו/או המפקח עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שייגרמו לו עקב פעולות כאמור.

 

 

נספח א’- רשימת החניות

 

מס שם החנות מספר חברה מס’ שם החנות מספר חברה
1 מקדונלדס 511752677 33 אנדר ארמור 510899214
2 פיצה עגבנייה 40361586 34 פאנקי מאנקי 515778173
3 סלבריישן 516017860 35 גרובר 512674714
4 ללין 513057067 36 טרקלין חשמל 510598857
5 וואו קוסמטיק 513749614 37 בית המעצבים 514298603
6 ג’פניקה 515704476 38 אמריקן איגל 515239689
7 BBB 515781177 39 מגה ספורט 511441338
8 למטייל 511277907 40 צ’ילדרנס פלייס 512157603
9 קפה קפה 515988111 41 פלאש תאורה 515986008
10 יוגו 513836940 42 אלמ 511021495
11 פינקי 513836940 43 עידן 2000 515778439
12 כספומט 514410497 44 בייבי סטאר 514270081
13 סינמה פרימיום 515033652 45 ג’מבו סטוק 514921006
14 פוט לוקר 514211457 46 ד”ר גב 511363582
15 אייס 515546224 47 איטלסופה 513859025
16 סופר פארם 510753551 48 גוד נייט 510402324
17 טוונטי פור סבן 513962969 49 אייץ’ אנד או 513480947
18 רנואר 512980509 50 פוקס 512157603
19 אינטר ג’ינס 513874057 51 פוקס הום 512157603
20 קולומביה 512072828 52 מנגו 512157603
21 דלתא 520025602 53 גולף 558327250
22 בלאק פוינט 558286225 54 טו גו 513301952
23 הולה 301716437 55 ביגוד 512517475
24 קיוי 513809756      
25 אור תכשיטים 28818292      
26 מאיליס 317020956      
27 מאניה ג’ינס 514041649      
28 הרמוניה 515882983      
29 אייס קיוב 511689168      
30 כיתן 558327250      
31 שילב 510722291      
32 אדידס 513404244      

 

 

נספח ב’- כתב ויתור ואישור על קבלת המתנה

 1. אני הח”מ _______, ת.ז. _________ מאשר כי קראתי את תקנון ההגרלה וכי אני עונה על הגדרת משתתף זוכה, בהתאם לתנאי התקנון.
 2. אני מאשר ומצהיר כי איני עובד ואיני בן משפחה של עובדי החברה, המפקח ו/או מי מטעמיהם.
 3. אני מסכים כי כל מס או אגרה או הוצאה אחרים שיחולו בקשר עם קבלת המתנה, ישולמו על ידי ללא קשר לסכומם במועד קבלת המתנה, ואין לי ולא תעמוד לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם תשלום מס הזכייה או כל מס אחר, והנני פוטר את הנ”ל באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.
 4. כמו כן, הובהר לי כי על מנת לממש את המתנה, ייתכן ואצטרך להציג דרכון בתוקף.
 5. הובהר לי ואני מסכים לכך כי האחריות המלאה על מנת לעמוד בכך היא עליי ועל חשבוני בלבד.
 6. ידוע לי כי הצגת דרכון בתוקף, הינם תנאי לקבלת המתנה. במידה ולא אפעל כאמור, תהא החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם זכאים לבטל את זכייתי ולא תהייה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך.
 7. הובהר לי כי החברה ו/או המפקח ו/או כל מי מטעמם, אינם אחראים למימוש המתנה או לתקינותו או לשימוש שאעשה בו.
 8. הנני מצהיר על הסכמתי להשתתף בצילומים שיפורסמו בכל אמצעי פרסום שהוא שייבחר ע”י החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לכל צורך שהוא, לרבות פרסום החברה וזכייתי בהגרלה, אלא אם הודעתי לעורך ההגרלה, בכל אמצעי כתוב, על רצוני שלא ייעשה שימוש בפרטיי.

החברה ו/או מי מטעמה יחליטו בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי על אופן ופרסום הצילומים. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לעשות שימוש בצילומים גם לאחר מועד ההגרלה ומועד הצילומים ולא אהיה זכאי לתשלום או לתמורה בגין כך.

 1. הח”מ מצהיר ומאשר כי אין לי ולא תהייה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כלפי החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם בקשר עם הפרס ו/או מימוש הפרס, והנני פוטר אותם באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.
 2. האמור בלשון זכר בכתבה יקרא גם בלשון נקבה, וההיפך.

ולראייה באתי על החתום:

 

______________                                                                                _____________

תאריך                                                                                                              חתימה